Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN ABONNEMENTEN DIJN &DIEZIJN

Deze voorwaarden betreffen algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op overeenkomsten tussen Dijn & Diezijn met professionele klanten en afnemers, die producten van Dijn & Diezijn eenmalig of voor een zekere periode huren dan wel op basis van een abonnement gedurende een bepaalde periode gebruiken

Dijn & Diezijn vof, gevestigd te 3762 EN Soest aan het Weteringpad 30/32

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze huur/verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten ter zake de huur/verhuur  en gebruik op basis van een abonnement van onze producten. Onze producten betreffen in het bijzonder, maar niet uitsluitend: bloemdecoraties, kunstplanten en mummieplanten met de daarbij behorende dienstverlening (zie ook: www.dijn-diezijn.nl)
 2. Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze algemene voorwaarden in het kader van enige overeenkomst gelden slechts uitsluitend, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn bevestigd c.q. geaccepteerd. Indien in deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze melding wordt gemaakt omtrent een vereiste van schriftelijk, wordt daaronder mede begrepen een bericht gezonden per e-mail dan wel per telefax.

 

Artikel 2  Aanbiedingen; totstandkoming en inhoud overeenkomsten

 1. Al onze aanbiedingen of opgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voorzover wij een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
 2. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht door ons.
 3. Wij zijn niet gehouden een order te aanvaarden.
 4. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of opgave zijn voor ons te allen tijde slechts bindend, indien en voorzover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.
 5. Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, fotomateriaal, tekeningen of modellen e.d. zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende producten.
 6. Alle door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten van door ons te leveren producten of te verrichten werkzaamheden binden ons slechts, indien en voorzover dergelijke gegevens opgenomen zijn in onze schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel deel uitmaken van de tussen ons en opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst.
 7. Eventuele (mondelinge) toezeggingen door dan wel schriftelijk gemaakte afspraken vanwege onze medewerkers binden ons eerst, indien en voor zover deze afspraken op enig moment door de statutaire directie van ons schriftelijk is bevestigd.
 8. Degene, die namens de opdrachtgever een opdracht verstrekt c.q. een overeenkomst met ons aangaat staat ervoor in dat hij bevoegd is de principaal te binden en zorg te dragen voor verstrekking van de adequate gegevens van de principaal, bij gebreke waarvan betreffende vertegenwoordiger geacht wordt – ter keuze van ons- zelf verplichtingen jegens ons aangegaan te zijn, als gevolg waarvan hij volledig gehouden is onze factuur te voldoen c.q. aansprakelijk is voor de door ons geleden schade als gevolg van het gegeven dat wij om enige reden de principaal niet ( meer) kunnen aanspreken.

 

Artikel 3  Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af bedrijfslocatie, dus exclusief bijv. vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan (inclusief wijzigingen als gevolg van valuta wijzigingen dan wel overheidsheffingen), voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, zijn wij gerechtigd onze prijzen in redelijke mate aan te passen.
 3. Behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd per 1 januari van enig volgend jaar onze prijzen aan te passen op basis van de in de branche gebruikelijke prijsindexen.
 4. In afwijking van het gestelde in punt 1 t/m 3 kunnen partijen afwijkende afspraken maken op basis van specifieke contractsafspraken dan wel voor akkoord getekende offertes van opdrachtgever.

 

Artikel 4  Looptijd; beëindiging

 1. De looptijd van het huurcontract voor een bepaalde gebruiksperiode c.q. abonnement zal worden vastgelegd in de door ons uit te brengen offerte, de eventuele opdrachtbevestiging van ons, dan wel in een tussen partijen opgemaakt contract, waarop deze voorwaarden van toepassing zullen zijn.
 2. Behoudens indien en voor zover in de specifieke afspraken het gebruik expliciet benoemd is als een “eenmalige” huur voor maximaal 168 uur, wordt de huurovereenkomst c.q. abonnementsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van twaalf maanden, behoudens indien en voor zover door partijen specifiek omtrent de periode nadere afspraken zijn gemaakt. Een abonnements- c.q. huur/verhuurovereenkomst wordt geacht telkens stilzwijgend verlengd te worden voor de periode, waarvoor zij initieel is aangegaan, behoudens indien en voor zover een van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden tegen de geldende einddatum schriftelijk heeft opgezegd.
 3. Indien en voor zover wij op enig moment voorstellen doen voor aanpassing van de huur c.q. abonnementsprijs en huurder dan wel de abonnee niet kan instemmen met de aangepaste prijs, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van 3 maanden, waarbij gedurende de laatste drie maanden de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs c.q. abonnementsprijs van toepassing zal zijn.
 4. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee bekend, dat een lopend contract ter zake huur/verhuur dan wel op abonnementsbasis niet tussentijds eindigt c.q. opgeschort kan worden als gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals vakanties en/of feestdagen. In alle gevallen lopen de financiële verplichtingen door tijdens de looptijd van een overeenkomst.

 

Artikel 5 Eigendom; schade

 1. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee bekend dat de door ons in het kader van de huur/verhuur c.q. abonnement ter beschikking gestelde producten te allen tijde eigendom blijven van ons en dat opdrachtgever gehouden is om als een goed huisvader voor de betreffende producten te zorgen, zolang de producten onder de feitelijke macht van opdrachtgever zijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan aan onze producten, gedurende de tijd dat deze zich bevindt op de locatie van opdrachtgever en is verplicht eventuele schades direct te melden aan ons c.q. zorg te dragen voor adequate verzekering.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor (gevolg)schade en/of letsel, als gevolg van brand of breuk van de producten door welke oorzaak dan ook, dan wel door de wijze van gebruik door opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever verklaart zich bekend dat hij op daartoe strekkend verzoek ons in staat kan stellen de producten te behandelen met een brandvertragend middel tegen een vaste meerprijs. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan dergelijke behandelingen c.q. bewerkingen toe te passen op onze producten op welke wijze dan ook, of op eigen initiatief of door bemiddeling van derden.

 

Artikel 6 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de prijs verschuldigd te onzer keuze contant bij de aflevering dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Wij zijn gerechtigd – ongeacht afwijkende indicaties terzake – ontvangen betalingen te doen strekken in een door ons gevolgde volgorde van de uitstaande facturen.
 2. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten.
 3. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de financiële toestand van opdrachtgever, dan wel bij overschrijding van enige betalingstermijn, uitvoering van onze verplichtingen op te schorten en te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt.
 4. In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.
 5. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten.
 6. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 7. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan ons alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, welke laatste minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag en te allen tijde minimaal €150,- exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

 

Artikel 7 Ontbinding

 1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:
  1. de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
  2. en/of de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten.
 2. In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zijn wij gerechtigd de overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden met onmiddellijke ingang.

 

 

Artikel 8 Inspectie en reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming dan wel na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclames ter zake uiterlijk waarneembare afwijkingen c.q. beschadigingen dienen, teneinde gehonoreerd te kunnen worden, door opdrachtgever op het ontvangstbewijs te zijn aangetekend.
 2. Eventuele overige reclames over gebreken aan de producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na aankomst van de producten schriftelijk aan ons te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien  keuring in onze bedrijfslocatie heeft plaatsgevonden, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat eventuele reclamering tijdens deze keuring plaatsvindt en schriftelijk wordt vastgelegd.
 3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering schriftelijk aan ons te worden gemeld.
 4. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.
 5. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht. Onder geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties worden tevens verstaan afwijkingen, die algemeen gebruikelijk zijn in de branche, dan wel geringe technische, dan wel niet te vermijden afwijkingen met betrekking tot kwaliteiten, kleuren, afmetingen, dikte, gewicht, en dergelijke.
 6. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever zijn aanspraak terzake van die gebreken.
 7. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken en zal hij alle door ons voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen onder meer door ons in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

 

Artikel 9  Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover vast komt te staan dat er onzerzijds sprake is van toerekenbare tekortkoming, zullen wij een herstelleverantie uitvoeren, dan wel het geleverde vervangen door een nieuwe leverantie. Indien en voor zover vast komt te staan – zulks door onze beoordeling – dat een herstel- of vervangingsleverantie niet meer het beoogde effect kan hebben voor opdrachtgever, zullen wij – in geval van aangetoonde toerekenbare tekortkoming onzerzijds – de met het gebrek in onze leveranties corresponderende financiële waarden vergoeden aan opdrachtgever, waarbij echter onze maximale aansprakelijkheid nimmer meer bedraagt dan de overeengekomen contractsom. Wij zijn – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.

 

Artikel 10  Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats, waar wij gevestigd zijn.
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.