ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP DIJN &DIEZIJN

Deze Algemene Webshopvoorwaarden zijn van toepassing op door Dijn & Diezijn vof aangeboden producten via de webshop van Dijn & Diezijn (zie www.dijn-diezijn.nl) Aankoop via de webshop van de producten van Dijn & Diezijn staat open voor eindgebruikers c.q. consumenten, niet zijnde zakelijke en/of professionele klanten

Artikel 1 Algemeen.

 1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten ter zake de verkoop en levering van onze producten via onze webshop. Onze producten betreffen in het bijzonder, maar niet uitsluitend: bloemdecoraties, kunstplanten en mummieplanten met de daarbij behorende dienstverlening (zie ook: www.dijn-diezijn.nl)
 2. Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze algemene voorwaarden in het kader van enige overeenkomst gelden slechts uitsluitend, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn bevestigd c.q. geaccepteerd. Indien in deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze melding wordt gemaakt omtrent een vereiste van schriftelijk, wordt daaronder mede begrepen een bericht gezonden per e-mail dan wel per telefax.

Artikel 2 Aanbiedingen; totstandkoming en inhoud overeenkomsten

 1. Onze aanbiedingen zijn conform hetgeen is opgenomen in de aanbieding op de webshop. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag, waarop opdrachtgever via de betreffende procedure via de webshop aan ons opdracht heeft verleend, waarbij de gegevens van onze administratie bepalend zullen zijn ter zake.
 3. Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, fotomateriaal, tekeningen of modellen e.d. zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende producten.
 4. Alle door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten van door ons te leveren producten of te verrichten werkzaamheden binden ons slechts, indien en voorzover dergelijke gegevens opgenomen zijn in onze schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel deel uitmaken van de tussen ons en opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst.

Artikel 3 Prijzen

 1. De in onze aanbieding geldende prijzen zijn bepalend, waarbij desgewenst onze prijzen gespecificeerd kunnen worden in prijs, inclusief belastingen voor de producten en anderzijds de kosten van aflevering.
 2. Behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd per 1 januari van enig volgend jaar onze prijzen aan te passen op basis van de in de branche gebruikelijke prijsindexen.

Artikel 4 Levertijd

 1. De levertijd, waaronder mede verstaan de termijn voor de door ons te verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag na de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, specificaties, monsters, etc. noodzakelijk zijn dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst op een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen etc. in ons bezit zijn, dan wel de vereiste formaliteiten vervuld zijn.
 3. De door ons opgegeven levertijden zijn benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en derhalve niet fataal. Wij zullen opdrachtgever bij (mogelijke) overschrijding informeren. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van bestellingen. Behoudens uitdrukkelijk anders gemaakte schriftelijke afspraak geldt als plaats van levering het adres dat de consument aan ons kenbaar heeft gemaakt. Wij zullen ons inspannen om met bekwame spoed, doch in beginsel uiterlijk binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, de overeenkomst uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt opdrachtgever uiterlijk 30 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval, behoudens overmacht van de zijde van ons, het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, waarna door ons reeds ontvangen gelden zullen worden geretourneerd. In dat geval zullen de kosten van retourzending voor rekening komen van opdrachtgever. Ingeval wij tijdig na reclamering zorg dragen voor de leverantie van een vervangend product, zal er geen recht zijn op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Herroepingsrecht; overmacht

 1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever. Behoudens tegenbewijs wordt ervan uitgegaan dat de dag na ontvangst door de opdrachtgever aangemerkt moet worden als de tweede dag na de dag van verzending door ons.
 2. Tijdens de bedenktijd zal opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever reeds een bedrag ter zake de koopprijs heeft voldaan, zal dit bedrag door ons zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na terugzending of herroeping terugbetaald worden.
 4. Indien en voor zover door ons geleverde producten tot stand zijn gebracht door ons overeenkomstig de bijzondere specificaties van opdrachtgever, dan wel duidelijk persoonlijk van aard zijn, dan wel door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, dan wel kunnen bederven of verouderen, bestaat er voor opdrachtgever geen beroep op het herroepingsrecht, zoals vermeld in dit artikel.
 5. In geval van situaties van overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen, waaronder nakoming van levering en levertijd, op te schorten, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan.
 6. Als overmacht wordt aangemerkt alle oorzaken, buiten onze schuld of toedoen ontstaan, als gevolg waarvan wij niet ( tijdig of geheel) kunnen nakomen.
 7. Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijke of gehele niet-nakoming zijn in geval van overmacht uitgesloten.
 8. Indien de overmachtstoestand 12 weken heeft geduurd, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor de toekomst. Er ontstaat in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 6 Risico; verzending & vervoer

 1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering.
 2. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn, tenzij een voorafgaande ingebrekestelling onder omstandigheden als vereist moet worden beschouwd..
 3. Wij zijn in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen.
 4. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.
 5. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt verzending en/of vervoer van de producten door ons en voor onze rekening en risico totdat de producten zijn afgeleverd aan het adres van opdrachtgever.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de producten gaat eerst op opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen, welke uit de overeenkomst terzake of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan.
 2. Onder verplichtingen worden behalve betaling van de koopsom onder meer verstaan de terzake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle ingevolge de overeenkomst terzake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten e.d.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip deze producten te vervreemden, te bezwaren of belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te brengen, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen.
 4. Opdrachtgever is bevoegd deze producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- en verwerken c.q. te gebruiken.
 5. Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen, indien en voorzover nog enige financiële verplichting van opdrachtgever na afloop van de betalingstermijn uitstaat.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling geschiedt via de in de webshop aangegeven procedure (via Ideal). In geval van storneren, is opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd binnen dertig dagen na aflevering, bij gebreke waarvan er sprake is van onmiddellijk verzuim. In dat geval is vanaf dat moment opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het uitstaande bedrag, alsmede verplicht alle (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande bedrag, met te allen tijde een minimumbedrag van € 150,- ex BTW.

Artikel 9 Inspectie en reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming dan wel na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclames ter zake uiterlijk waarneembare afwijkingen c.q. beschadigingen dienen, teneinde gehonoreerd te kunnen worden, door opdrachtgever op het ontvangstbewijs te zijn aangetekend.
 2. Eventuele overige reclames over gebreken aan de producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na aankomst van de producten schriftelijk aan ons te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien keuring in onze bedrijfslocatie heeft plaatsgevonden, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat eventuele reclamering tijdens deze keuring plaatsvindt en schriftelijk wordt vastgelegd.
 3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering schriftelijk aan ons te worden gemeld.
 4. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.
 5. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht. Onder geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties worden tevens verstaan afwijkingen, die algemeen gebruikelijk zijn in de branche, dan wel geringe technische, dan wel niet te vermijden afwijkingen met betrekking tot kwaliteiten, kleuren, afmetingen, dikte, gewicht, en dergelijke.
 6. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever zijn aanspraak terzake van die gebreken.
 7. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken en zal hij alle door ons voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen onder meer door ons in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover vast komt te staan dat er onzerzijds sprake is van toerekenbare tekortkoming, zullen wij een herstelleverantie uitvoeren, dan wel het geleverde vervangen door een nieuwe leverantie. Indien en voor zover vast komt te staan – zulks door onze beoordeling – dat een herstel- of vervangingsleverantie niet meer het beoogde effect kan hebben voor opdrachtgever, zullen wij – in geval van aangetoonde toerekenbare tekortkoming onzerzijds – de met het gebrek in onze leveranties corresponderende financiële waarden vergoeden aan opdrachtgever, waarbij echter onze maximale aansprakelijkheid nimmer meer bedraagt dan de overeengekomen contractsom.

Artikel 11 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats, waar wij gevestigd zijn.
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.